Wszyscy znamy stanowisko notariusza i cześć z nas we właściwym momencie życia kieruje do kancelarii notarialnej swe kroki. Jednak nie zupełnie dla wszystkich jest to oczywiste. Część z nas zastanawia się jakie dokumenty mogą sporządzić notariusze i z czym nie musimy udawać się do sądu. Notariusz jest zgodnie z ustawą osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane bądź pragną nadać formę notarialną. Czynności te mają charakter dokumentów urzędowych.

Główna działalność notariusza

Zadaniem notariusza jest czuwanie nad bezpieczeństwem praw i interesów stron, które reprezentuje. Jest to ważne, ponieważ dla osób tych czynności mogą mieć skutki prawne, dlatego istotne jest, osoba notariusza przedstawiła wszelkie niezbędne wyjaśnienia. Ponadto notariusz, i tutaj możemy mieć pewność, nie podejmie się wykonania czynności, która będzie niezgodna z prawem. Notariusz jest objęty tajemnicą zawodową, dlatego wszystkie ujawnione i przekazane mu informacje będą zachowane w tajemnicy.

Artykuł powstał dzięki informacjom ze strony kancelaria notarialna Gliwice.

Wszystkie tak zwane czynności notarialne powinny być dokonywane w kancelarii notarialnej. W niektórych, szczególnych okolicznościach, bądź jeśli jest to możliwe z punktu widzenia sprawy, spotkanie z urzędnikiem może się odbyć w innym, mniej formalnym miejscu. Do spraw, które mogą być załatwiane w innych miejscach, zaliczamy głównie sporządzanie protokołów zgromadzeń spółek, wspólnot mieszkaniowych ewentualnie członków spółdzielni. Również sytuacje, w których osoba konieczna do stawienia się w kancelarii nie jest w stanie tego zrobić z powodu stanu zdrowia.

Bardzo ważne jest to, by wszelkie dokumenty były sporządzane w sposób przejrzysty i zrozumiały, czyli taki, który będzie jasny dla osób nie mających z prawem wiele wspólnego. Notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów stron i osób, które uczestniczą w sprawie i dla których czynności te powodować mogłyby skutki prawne.

Dokumenty prawne z 1991 roku – prawo o notariacie, reguluje jakie czynności dokonuje notariusz. Należą do nich:

  • sporządzanie aktów notarialnych;
  • sporządzenie aktów poświadczeń dziedziczenia;
  • sporządzanie poświadczeń;
  • spisywanie  protokołów, czeków oraz weksli;
  • przechowywanie  pieniędzy, dokumentów, i papierów wartościowych;
  • bezpłatna informacja w zakresie dokonywania czynności;
  • doręczanie doświadczenie;
  • przygotowywanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów.

Jedynym odstępstwem od zachowania tajemnicy, jest sytuacja, w której notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ