Zwolnienie ze składki na FP – czy przysługuje po przeniesieniu urzędnika

Zwolnienie ze składki na FP – czy przysługuje po przeniesieniu urzędnika?

Na mocy porozumienia stron pracownik samorządowy przeniesiony zostanie do pracy w innej jednostce samorządowej. Po powrocie z rocznego urlopu macierzyńskiego i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego osoba ta nie miała naliczanej składki na Fundusz Pracy. Proszę o informację, czy na skutek przeniesienia nastąpi utrata prawa do zwolnienia i składka na Fundusz Pracy powinna być naliczana?

Zwolnienie z opłacania składki na fundusz pracy przysługuje nadal, o ile zmiana pracodawcy nastąpiła na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

Pracownik samorządowy może być przeniesiony

Jak wynika z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców, przy czym akta osobowe zatrudnionego wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą stosunku pracy przekazuje się do jednostki przejmującej. Powołane przepisy oznaczają w praktyce, że  stosunek pracy jest kontynuowany i nie dochodzi do rozwiązania poprzedniej i nawiązania kolejnej umowy o pracę.

Kiedy nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy

Przepis art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje, że pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego lub
  • urlopu wychowawczego

w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów. W świetle tej regulacji, warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest powrót po urlopie związanym z rodzicielstwem do pracodawcy, który tego urlopu udzielił.

Jeśli zatem w wyniku porozumienia pracodawców pracownik został przeniesiony do innej jednostki na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, to nie doszło do rozwiązania umowy o pracę. W konsekwencji, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy obowiązuje także w  jednostce, która przejęła zatrudnionego. Gdyby się jednak okazało, że stosunek pracy zastał rozwiązany w oparciu o art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, czyli na mocy porozumienia stron, wówczas kolejny pracodawca, ma obowiązek odprowadzania składki na fundusz pracy na zasadach ogólnie obowiązujących.

Zwolnienie obejmuje też FGŚP, ale pracodawców samorządowych to nie dotyczy

Dla porządku warto dodać, że zwolnienie o którym mowa dotyczy składek na oba fundusze pozaubezpieczeniowe, a więc także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednak jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w ogóle nie uiszczają składki na FGŚP. Z jej opłacania są bowiem wyłączone na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1433).

Podstawa prawna:

  • art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),
  • art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.),
  • art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Magdalena Skalska
PortalKadrowy.pl

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij